یارغار

به آسمان که رسیدند رو به ما گفتند: زمین چقدر حقیر است ای خاکی ها ...

بهمن 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
6 پست